Groepen

Op Esselyckerwoude zitten de kinderen in naastliggende combinatiegroepen. De ontwikkeling van het individuele kind staat centraal. Wij streven naar een juiste afstemming tussen ons onderwijsaanbod en de behoeften van ieder kind zodat het de maximale mogelijkheden heeft om zich te kunnen ontwikkelen en groeien. Vanuit een door het team gedeelde visie wordt er handelingsgericht gewerkt aan onderwijs op maat binnen de school en de klas.

Handelingsgericht werken voorziet de leraar van een manier van werken om tegemoet te komen aan de hulpvraag van de leerling en kenmerkt zich door het centraal stellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen en het afstemmen daarop door de leraar.

Engels

IMG_8602Sinds augustus 2018 zijn wij op Esselyckerwoude gestart met Groove me, het programma voor natuurlijk Engels op de basisschool. Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen hebben jonge kinderen het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. Na het tiende levensjaar neemt dit vermogen af en verloopt het taalleerproces moeizamer. Bovendien is bekend dat het leren van een tweede taal op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak in die taal. Nog een voordeel van een vroege start is dat de algemene vaardigheid om talen te leren groter wordt. En dat levert veel profijt op bij de ontwikkeling van het Nederlands en andere talen. Op Esselyckerwoude integreren wij de Engelstalige activiteiten in het bestaande schoolprogramma. Starten in de onderbouw betekent spelenderwijs beginnen met Engels. Door middel van liedjes en spelletjes brengt de groepsleerkracht de taal onder de aandacht van de kinderen. Thema’s die in de belevingswereld van de kleuters passen, zoals seizoenen, kleding en feesten, vormen hierbij het uitgangspunt. Met Groove Me willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingsfases van de kinderen.

In de middenbouw ligt de nadruk op het leren lezen en schrijven in het Nederlands, maar daarnaast zijn ook activiteiten in het Engels. Zo komt er geleidelijk plaats voor lezen en schrijven in het Engels, als de kinderen aangeven daaraan toe te zijn. In de bovenbouw worden de lees- en schrijfvaardigheid belangrijk.

TOP-ondernemers

IMG_8701Bij ons op school krijgen de kinderen vanaf groep 5 het vak TOP-ondernemers. Dit is een combinatie van aardrijkskunde , geschiedenis en natuur. De manier van werken is een beetje anders dan wat er (vroeger) gebruikelijk was. Meestal werden de zaakvakken gegeven met een boek. De rol van de leerkracht was bepalend. Bij TOP-ondernemers is dit anders : kinderen werken 6 weken in een thema (bijv. reizen , derde wereld , vlinders in je buik etc). Ze doen dit door middel van opdrachtkaarten. De kinderen kiezen zelf welke kaarten ze binnen het thema doen. Hierbij moeten ze vaak samenwerken. Informatie zoeken ze op in boeken en op de computer. Als ze klaar zijn met de opdracht presenteren ze voor de klas hun bevindingen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van een PowerPoint-presentatie, maar bijvoorbeeld ook van een maquette, een tijdbalk of een landkaart o.i.d. die ze zelf gemaakt hebben. De leerkracht houdt bij welke kaarten de kinderen hebben gedaan. Na afloop van een blok kan de leerkracht middels de zogenaamde check-kaarten nagaan wat de kinderen hebben geleerd. Omdat de kinderen zelf kiezen en ook zelf hun informatie verzamelen is het leereffect (veel) hoger. In een jaar komen 6 thema’s aan bod. In de centrale hal van onze school zijn regelmatig resultaten van de kinderen te zien.

Kanjertraining

IMG_8705Esselyckerwoude is een Kanjerschool. Dat betekent dat in elke groep, 1 tot en met 8, Kanjertraining wordt gegeven. Alle leerkrachten zijn bevoegd; ze hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd en gaan regelmatig op herhalingscursus. Niet voor niets is het motto van onze school dan ook:

Esselyckerwoude, de school waar uw kind een kanjer wordt.

Het doel van de Kanjertraining is om de leerlingen sociale- en emotionele vaardigheden aan te leren, zodat ze op zo’n manier met elkaar om kunnen gaan, dat ze niet in een conflictsituatie terecht komen. De Kanjertraining werkt dus preventief.

De leerlingen leren ook kritisch naar zichzelf te kijken: Ben ik een kanjer (een witte pet), of ben ik soms een aapje (rode pet), een bang konijn (gele pet) of een pestvogel (zwarte pet). Per situatie kan deze rol anders zijn. Ze leren wat hun houding doet met andere kinderen en hoe ze het anders aan hadden kunnen pakken.

Actief burgerschap

Sinds 1 februari 2006 zijn scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. Het inhoudelijke aspect van burgerschap wordt gevormd door drie kernconcepten namelijk: democratie, participatie en identiteit.

Bij democratie gaat het om leerstof over de democratische rechtsstaat, en democratische basiswaarden als vrijheid van meningsuiting en gelijkwaardigheid. Participatie betreft actieve deelname van kinderen aan onze maatschappij in o.a. clubs en verenigingen. Bij identiteit gaat het over het zelfbeeld, eigen achtergrond, religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en de multiculturele samenleving.

Op Esselyckerwoude wordt ook gewerkt aan burgerschapsvorming. Wij leren kinderen om goed te functioneren in onze samenleving. Onze leerlingen krijgen kennis en inzicht in waarden en normen en ze weten hoe daarnaar te handelen. Bij het vak wereldoriëntatie geven we aandacht aan democratie en identiteit, twee van de drie peilers van burgerschapskunde. Met behulp van onze methoden “Wat geloof jij” en “Wereldwijd geloven” brengen wij onze leerlingen kennis van en begrip voor andere culturen en religies bij. Normen en waarden zijn voor ons erg belangrijk. Zo besteden we wekelijks aandacht aan sociaal-emotionele vorming van kinderen aan de hand van onze kanjertrainingen.

Onze leerlingen participeren in allerlei maatschappelijke acties zoals o.a. de dodenherdenking, de kinderpostzegelactie, halen fruit op voor de bejaarden met Sint Maarten en nemen actief deel aan ons goede doel met kerstmis.