Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de Esselyckerwoude is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schoolleider. De MR en de schoolleider hebben als gemeenschappelijk belang het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiƫnte schoolorganisatie. De MR bestaat uit een personeelsgelding en een oudergeleding; beide bestaan uit twee leden.

De MR heeft een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden. De 2 belangrijkste algemene bevoegdheden van de MR zijn het informatierecht en het initiatiefrecht. Het informatierecht beschrijft dat het schoolbestuur (i.c. Sopora) en -leider tijdig en voldoende informatie aan MR beschikbaar stellen zodat zij in staat zijn hun standpunt ten aanzien van een voorgesteld beleid te formuleren. De essentie van het initiatiefrecht is dat de MR over alle zaken die betrekking hebben op school voorstellen kan doen en hierover met de schoolleider in overleg kan treden.

Naaste de algemene bevoegdheden heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden: het instemmingsrecht en het adviesrecht. De bijzondere bevoegdheden van de geledingen kunnen verschillen per beleidsonderwerp. In alle beleidszaken aangaande de school heeft de MR minimaal adviesrecht. Indien beleidszaken gevolgen hebben voor het personeel, dan heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht. Mocht het voorgestelde beleid van de schoolleider gevolgen hebben voor de ouders/leerlingen, dan heeft de oudergeleding instemmingsrecht.

De MR vergadert ongeveer 1 keer per zes weken. Op regelmatige basis bericht de MR over de lopende zaken. Deze nieuwsbrieven staan in de Esselyckerwijs en op de website.

Mail de MR